• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดฮอร์ส นักเขียนน้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 1  สนุกคิด สนุกเขียนรายวัน  (Horse Young Writer Awards)   ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. เด็กหญิงอนัญญา  เสือคำรณ Y.3/2  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 7-9 ปี รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล

2. เด็กหญิงธันยชนก  เดชกำจรกุล Y.6/6  ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับอายุ 10-12 ปี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

3. เด็กหญิงวรฤทัย สหกิจภิญโญ Y.6/5  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอายุ 10-12 ปี  รับเกียรติบัตร และของรางวัล

การประกวดฮอร์ส นักเขียนน้อย จัดโดยบริษัทนานมี จำกัด  ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทั่วประเทศ  ส่งผลงานการเขียนบันทึก หัวข้อความประทับใจของฉันใน 1 วัน  เข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับอายุ 7-9 ปี และ 10-12 ปี จากนั้นคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับละ 19 คน  โดยนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึกเรไรรายวัน ที่ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร และเขียนบันทึกสดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักเรียนทั้ง 3 คนจะเข้ารับรางวัลในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมครูผู้ฝึกสอนคือมิสศิริกัญญา คำแปง  และมิสวรัณยา พัฒนะ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษของแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

1
7
5
8
9
10
12
11
4
3
2

th ไทย
X