• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

19 Mar

ต้อนรับ และปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ภาคฤดูร้อน 2019

       เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้ต้อนรับนักเรียนเข้ามาพักและเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 จำนวน 26 คน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ , มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และ มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช ครูดูแลนักเรียนประจำ พร้อมทั้งได้จัด ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ เป็นผู้ให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ เพื่อให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจในระเบียบ และการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ

    งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

S__55230508
S__55230510
S__55230511
S__55230513
S__55230514
S__55230516
S__55230517
S__1425539
S__55230506
S__55230507
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0013
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0015
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0018
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0021
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0023
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0024
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0025
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0026
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0027
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0001
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0003
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0004
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0005
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0007
หอพักชาย_๑๙๐๓๑๘_0008
th ไทย
X