• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งในและนอกอาคาร ประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ได้ให้พนักงานทำการฉีดพ่นยากำจัดยุง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งในและนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน เช่น สนามฟุตบอลหญ้าจริง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาสเก็ตบอล และสนามเด็กเล่น เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกชุกและอาจมีน้ำขังในบางจุดอันเป็นบ่อเกิดเหมาะแก่การวางไข่ของยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นและตัดวงจรชีวิตของยุงจึงได้ทำการฉีดพ่นยากำจัดยุง ในทุกๆสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

IMG_6659
IMG_6660
IMG_6662
IMG_6665
IMG_6669
IMG_6672
th ไทย
X