• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

งานหอพักนักเรียนประจำ ตกแต่งไม้ประดับและปรับภูมิทัศน์พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

Thursday 10th August 2017

เนื่องด้วยงานหอพักนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้จัดการหอพัก, คุณครูดูแลหอพัก และนักเรียนประจำ ร่วมกันปลูกดอกไม้อย่างแข็งขันและด้วยความพร้อมเพียง และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลูกไม้ประดับและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยรอบฐานพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเสกฐานและพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ครูผู้ดูแลหอพักและนักเรียนประจำทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการปลูกดอกไม้และปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี ออกมาเรียบร้อยและสวยงาม ขอพระพรครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อวยพรทุกคนมา ณ โอกาสนี้

เขียนข่าวโดย มาสเตอร์กิตติ เหลาคำ

IMG_9562
IMG_0102
IMG_0094
IMG_0091
IMG_0082
IMG_0080
IMG_0078
IMG_0076
IMG_0073
IMG_0070
IMG_0068
IMG_0066
IMG_0057
IMG_0054
IMG_0040
IMG_0029
IMG_0026
IMG_0020
IMG_0018
IMG_9728
th ไทย
X