• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

17 May

งานนักเรียนประจำจัดการปฐมนิเทศ All Saints Dormitory (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็น รวมถึงมี ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลนักเรียนประจำ,มาสเตอร์กัณฑการ  อุทธิยา ครูดูแลการบ้าน, มิสพัชชวดี  วิเศษโวหาร ครูดูแลการบ้าน, มิสศุภผกา  ซองเงิน ครูดูแลการบ้าน   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนประจำทั้งหมด 49 คน

 งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

 

IMG_0031
IMG_0002
IMG_0001
บรรยากาศเทอม 161_๑๘๐๕๑๗_0039_0
บรรยากาศเทอม 161_๑๘๐๕๑๗_0037
บรรยากาศเทอม 161_๑๘๐๕๑๗_0036
บรรยากาศเทอม 161_๑๘๐๕๑๗_0034
IMG_0028
IMG_0027
IMG_0026
IMG_0025
IMG_0021
IMG_0019
IMG_0017
IMG_0011
IMG_0009
IMG_0008
IMG_0007
IMG_0006
IMG_0004
IMG_0030
th ไทย
X