• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ค่ายลูกเสือ Y.6 / Years 6 Overnight Scout Camp

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ.2561 ลูกเสือและเนตรนารี สามัญระดับชั้นYear 6 ทำการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภฤกษ์   สิงหพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ณ ห้องประชุม Multi-Purpose อาคาร The Trinity

ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบและการอยู่ร่วมกัน

3.เพื่อฝึกทักษะลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือเอก ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นYear 6

 ลูกเสือและเนตรนารี ได้เข้ากิจกรรมเป็นฐาน, การสันทนาการ, การแสดงรอบกองไฟ, และการเดินทางไกล โดยมี มาสเตอร์ บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร งานลูกเสือฝ่ายกิจการนักเรียน  และคุณครูระดับชั้น ชั้นYear 6 เป็นครูผู้ดูแล และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ทั้งนี้การอยู่ค่ายพักแรม ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวินัย ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

IMG_2322
IMG_2326
IMG_2370
IMG_2366
IMG_2358
IMG_2354
IMG_2352
IMG_2351
IMG_2348
IMG_2341
IMG_2338
IMG_2374
IMG_2378
IMG_2380
IMG_2390
IMG_2395
IMG_2399
IMG_2408
IMG_2412
IMG_2416
IMG_2418
IMG_2421
IMG_2424
IMG_2428
IMG_2433
IMG_2436
IMG_2443
IMG_2445
IMG_2450
IMG_2452
IMG_2455
IMG_2459
IMG_2466
IMG_2468
IMG_2531
IMG_2539
IMG_2542
IMG_2543
IMG_2544
IMG_2545
IMG_2547
IMG_2550
IMG_2555
IMG_2557
IMG_2620
IMG_2621
IMG_2625
IMG_2628
IMG_2630
IMG_2638
IMG_2640
IMG_2694
IMG_2695
IMG_2698
IMG_2701
IMG_2703
IMG_2705
IMG_2714
IMG_2717
IMG_2721
IMG_2724
IMG_2725
IMG_2726
IMG_2730
IMG_2731
IMG_2733
IMG_2734
IMG_2736
IMG_2738
IMG_2743
IMG_2747
IMG_2749
IMG_2753
IMG_2757
IMG_2763
IMG_2768
IMG_2770
IMG_2771
IMG_2774
IMG_2776
IMG_2778
IMG_2779
IMG_2782
IMG_2783
IMG_2787
IMG_2790
IMG_2792
IMG_2799
IMG_2800
IMG_2802
IMG_2804
IMG_2810
IMG_2814
IMG_2817
IMG_2820
IMG_2823
IMG_2825
IMG_2830
IMG_2834
IMG_2835
IMG_2841
IMG_2845
IMG_2846
IMG_2848
IMG_2851
IMG_2855
IMG_2857
IMG_2859
IMG_2860
IMG_2862
IMG_2865
IMG_2866
IMG_2869
IMG_2873
IMG_2874
IMG_2876
IMG_2880
IMG_2881
IMG_2884
IMG_2890
IMG_2895
IMG_2897
IMG_2900
IMG_2905
IMG_2910
IMG_2913
IMG_2916
IMG_2922
IMG_2925
IMG_2926
IMG_2932
IMG_2934
IMG_2936
IMG_2938
IMG_2940
IMG_2941
IMG_2944
IMG_2945
IMG_2948
IMG_2951
IMG_2954
IMG_2957
IMG_2965
IMG_2970
IMG_2972
IMG_2975
IMG_2979
IMG_2983
IMG_2984
IMG_2988
IMG_2990
IMG_2991
IMG_2995
IMG_2999
IMG_3002
IMG_3004
IMG_3006
IMG_3010
IMG_3014
IMG_3016
IMG_3023
IMG_3024
IMG_3026
IMG_3027
IMG_3030
IMG_3031
IMG_3037
IMG_3043
IMG_3045
IMG_3048
IMG_3056
IMG_3065
IMG_3066
IMG_3072
IMG_3079
IMG_3080
IMG_3084
IMG_3085
IMG_3089
IMG_3090
IMG_3092
IMG_3094
IMG_3096
IMG_3098
IMG_3099
IMG_3101
IMG_3102
IMG_3107
IMG_3221
IMG_3223
IMG_3224
IMG_3227
IMG_3229
IMG_3230
IMG_3234
IMG_3242
IMG_3245
IMG_3247
IMG_3250
IMG_3270
IMG_3273
IMG_3285
IMG_3288
IMG_3290
IMG_3294
IMG_3296
IMG_3301
IMG_3305
IMG_3306
IMG_3311
IMG_3314
IMG_3316
IMG_3318
IMG_3321
IMG_3327
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3331
IMG_3332
IMG_3335
IMG_3339
IMG_3349
IMG_3363
IMG_3368
IMG_3370
IMG_3377
IMG_3379
IMG_3383
IMG_3384
IMG_3388
IMG_3396
IMG_3397
IMG_3404
IMG_3409
IMG_3411
IMG_3413
th ไทย
X