• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ค่ายลูกเสือ Y.4 – 5 / Years 4 – 5 Overnight Scout Camp

ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2561 ลูกเสือและเนตรนารี สามัญระดับชั้นYear 4  และ Year 5 ทำการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภฤกษ์   สิงหพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ณ ห้องประชุม Multi-Purpose อาคาร The Trinity

ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

2.       เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบและการอยู่ร่วมกัน

3.       เพื่อฝึกทักษะลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือตรีให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นYear 4  และหลักสูตรลูกเสือโทให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นYear 5  

 ลูกเสือและเนตรนารี ได้เข้ากิจกรรมเป็นฐาน, การสันทนาการ, การแสดงรอบกองไฟ, และการเดินทางไกล โดยมี มาสเตอร์ บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร งานลูกเสือฝ่ายกิจการนักเรียน  และคุณครูระดับชั้น ชั้นYear 4  และ Year 5 เป็นครูผู้ดูแล และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ทั้งนี้การอยู่ค่ายพักแรม ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวินัย ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

IMG_1361
IMG_1367
IMG_1369
IMG_1372
IMG_1373
IMG_1374
IMG_1378
IMG_1381
IMG_1383
IMG_1395
IMG_1399
IMG_1400
IMG_1401
IMG_1413
IMG_1415
IMG_1423
IMG_1426
IMG_1427
IMG_1434
IMG_1437
IMG_1440
IMG_1445
IMG_1450
IMG_1453
IMG_1459
IMG_1463
IMG_1464
IMG_1468
IMG_1472
IMG_1475
IMG_1476
IMG_1482
IMG_1486
IMG_1487
IMG_1488
IMG_1493
IMG_1495
IMG_1497
IMG_1498
IMG_1499
IMG_1509
IMG_1521
IMG_1523
IMG_1524
IMG_1535
IMG_1538
IMG_1543
IMG_1546
IMG_1553
IMG_1555
IMG_1566
IMG_1575
IMG_1579
IMG_1586
IMG_1588
IMG_1590
IMG_1596
IMG_1598
IMG_1603
IMG_1606
IMG_1609
IMG_1611
IMG_1616
IMG_1618
IMG_1619
IMG_1621
IMG_1624
IMG_1626
IMG_1628
IMG_1630
IMG_1634
IMG_1637
IMG_1639
IMG_1643
IMG_1644
IMG_1645
IMG_1647
IMG_1649
IMG_1651
IMG_1657
IMG_1659
IMG_1664
IMG_1665
IMG_1670
IMG_1673
IMG_1675
IMG_1676
IMG_1678
IMG_1679
IMG_1681
IMG_1682
IMG_1683
IMG_1687
IMG_1688
IMG_1690
IMG_1695
IMG_1696
IMG_1698
IMG_1703
IMG_1721
IMG_1722
IMG_1724
IMG_1728
IMG_1734
IMG_1735
IMG_1739
IMG_1740
IMG_1741
IMG_1743
IMG_1745
IMG_1748
IMG_1752
IMG_1756
IMG_1766
IMG_1776
IMG_1777
IMG_1778
IMG_1780
IMG_1784
IMG_1800
IMG_1803
IMG_1804
IMG_1806
IMG_1815
IMG_1820
IMG_1821
IMG_1823
IMG_1831
IMG_1833
IMG_1839
IMG_1841
IMG_1848
IMG_1851
IMG_1853
IMG_1857
IMG_1858
IMG_1862
IMG_1868
IMG_1869
IMG_1871
IMG_1875
IMG_1879
IMG_1881
IMG_1885
IMG_1888
IMG_1890
IMG_1901
IMG_1909
IMG_1914
IMG_1919
IMG_1926
IMG_1931
IMG_1933
IMG_1934
IMG_1939
IMG_1943
IMG_1944
IMG_1945
IMG_1947
IMG_1953
IMG_1955
IMG_1961
IMG_1963
IMG_1969
IMG_1970
IMG_1974
IMG_1979
IMG_1988
IMG_1991
IMG_2001
IMG_2003
IMG_2004
IMG_2005
IMG_2007
IMG_2010
IMG_2013
IMG_2017
IMG_2021
IMG_2023
IMG_2027
IMG_2030
IMG_2031
IMG_2034
IMG_2045
IMG_2046
IMG_2050
IMG_2051
IMG_2057
IMG_2064
IMG_2066
IMG_2074
IMG_2077
IMG_2078
IMG_2079
IMG_2083
IMG_2086
IMG_2087
IMG_2090
IMG_2091
IMG_2095
IMG_2096
IMG_2098
IMG_2104
IMG_2106
IMG_2115
IMG_2121
IMG_2124
IMG_2127
IMG_2147
IMG_2149
IMG_2153
IMG_2158
IMG_2161
IMG_2163
IMG_2165
IMG_2168
IMG_2170
IMG_2178
IMG_2182
IMG_2187
IMG_2192
IMG_2196
IMG_2207
IMG_2208
IMG_2209
IMG_2210
IMG_2211
IMG_2214
IMG_2219
IMG_2221
IMG_2222
IMG_2225
IMG_2226
IMG_2227
IMG_2228
IMG_2229
IMG_2231
IMG_2236
IMG_2239
IMG_2240
IMG_2243
IMG_2246
IMG_2249
IMG_2252
IMG_2255
IMG_2257
IMG_2262
IMG_2263
IMG_2268
IMG_2271
IMG_2273
IMG_2277
IMG_2282
IMG_2283
IMG_2288
IMG_2291
IMG_2295
IMG_2297
IMG_2304
IMG_2308
IMG_2312
IMG_2318
IMG_2320
IMG_2321
th ไทย
X