• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

  ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

     คณะกรรมการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน

   โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นางสาวรมิตา ฆนวารี ประธานสภานักเรียน และสมาชิกสภานักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วม “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดยมี มิสวนัชพร ถาวรสมสุข ที่ปรึกษางานสภานักเรียนเป็นผู้ดูแล ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทั้งนี้ตลอดการดำเนินกิจกรรมค่าย ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าไปเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสภานักเรียนทุกคน

รายชื่อสภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางสาว รมิตา ฆนวารี                                    เลขประจำตัว     738      Y.11/1       ประธานสภานักเรียน

2. นางสาว ณัฏฐ์นรี จุลเจิม                            เลขประจำตัว     882      Y.11/1      รองประธานสภานักเรียน

3. นางสาว ณัฏฐ์นรี วุฒิธนาเดช                        เลขประจำตัว     892      Y.11/1       เหรัญญิก

4. นางสาว สุทธิดา งามกาญจนรัตน์                  เลขประจำตัว     616      Y.11/3      กิจกรรม/นันทนาการ

5. นางสาว ณัฐชา จันทราสกาววงศ์                   เลขประจำตัว     765      Y.11/2      วิชาการ

6. นางสาว ณริน เดชขจรวุฒิ                             เลขประจำตัว     511       Y.10/1        ปฏิคม

7. นางสาว ยุน มี มี่ อัง                                       เลขประจำตัว     1008     Y.10/1       กรรมการร่วม

    กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยบรรยากาศของกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและน่าประทับใจ

???????? ????????? อง_๑๘๐๗๐๙_0047
???????? ????????? อง_๑๘๐๗๐๙_0219
36543847_415440158866799_3766873587756040192_n
36561762_415473575530124_6125027868410904576_n
36566680_415440895533392_8320063526001442816_n
36571965_415569008853914_8066315475174293504_n
36601364_415440212200127_1908593542612123648_n
36609911_415785092165639_534160083261587456_n
36614420_415441162200032_2286024221928718336_n
36649160_415781982165950_7045942747290664960_n
36659295_415887382155410_5196218483158810624_n
36663834_417307012013447_8013031956281294848_n
36671180_417300942014054_3527504657939169280_n
36680569_415784868832328_6116768556106383360_n
36682146_415440218866793_4437801458540216320_n
36682594_416554558755359_6022688504373313536_n
36691099_417310812013067_1257547728276160512_n
36692979_415449035532578_7464436543772426240_n
36732408_416554995421982_3327784602751205376_n
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0065
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0095
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0097
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0115
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0116
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0129
Jigsaw pt_?? ๐๗๐๙_0145
unnamed (1)
unnamed
ค่ายพัฒนาผู้นำ_??????_0004
S__43983084
S__43983085
S__43983086
th ไทย
X