• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

คัดเลือก Supplier ที่จำหน่ายสินค้าประเภทข้าวสาร

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เพื่อให้การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การพัฒนารายการอาหารและการพัฒนาบุคลากรงานโภชนาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ รวมถึงการได้รับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร

และในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการงานโภชนาการ ได้ประชุมและคัดเลือกสินค้าประเภท ข้าวสาร โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก และเลือกผู้จำหน่ายโดยการลงมติจากคณะกรรมการงานโภชนาการ

ทั้งนี้คณะกรรมการงานโภชนาการ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนารายการอาหารและพัฒนาบุคลากรงานโภชนาการให้มีประสิทธิผลสุงสุด  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

?????? 1 ? ้าวสาร
?????? 2 ? ้าวสาร
?????? 3 ? ้าวสาร
?????? 4 ? ้าาสาร
?????? 5 ? ้าวสาร
?????? 6 ? ้าวสาร
th ไทย
X