• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปี 2561

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปี 2561 โดย สสวท. ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฯ ดำเนินการจัดค่ายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ และสนุกสนาน
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้
1. ด.ช.กฤตภาส  กีรติธัญญา Y.5/5
2. ด.ช.เตชิษ  ธนธรรมสุนทร Y.5/5
3. ด.ช.ชวการ  แสงเกยูรกุล Y.5/6
สำหรับในปีการศึกษานี้ นักเรียนที่สนใจจะเข้าค่ายเหมือนเพื่อนๆทั้ง 3 คน ก็จะต้องสอบผ่านรอบที่ 1 ก่อน ซึ่งสามารถสมัครสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึง 4 กันยายน 2561 เท่านั้น หรือติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/geniuscenter.ipst/

S__4988945
S__4997135
S__9527326
S__9527327
S__9527335
S__9527338
S__9527349
S__9527351
S__9527367
th ไทย
X