• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

คณะทำงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันศุกร์ที่  19 มิถุนายน  พ.ศ.2563 คณะทำงานตวรจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณฐภัทร สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ และ นางสาวปารวี เมฆกล่อมพันธุ์ กวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้เข้ามาตวรจสอบความพร้อมของโรงเรียนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆรวมไปถึงตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง   ได้ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล และเดินตรวจสอบภายในอาคารต่างๆ ให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรการรองรับการเปิดเทอมตามกระทรวงสาธารณสุข

DSC_9615
DSC_9595
DSC_9597
DSC_9598
DSC_9603
DSC_9607
DSC_9609
DSC_9611
DSCF9241
DSCF9243
DSCF9212
DSCF9213
DSCF9214
DSCF9215
DSCF9216
DSCF9218
DSCF9220
DSCF9222
DSCF9224
DSCF9229
DSCF9231
DSCF9233
DSCF9234
DSCF9235
DSC_9620
DSC_9622
DSC_9625
DSC_9630
DSC_9631
DSC_9633
DSC_9635
DSC_9655
DSC_9658
DSC_9660
DSC_9664
DSC_9670
DSC_9672
DSC_9673
DSC_9678
DSC_9679
DSC_9684
DSC_9686
DSC_9690
DSC_9691
DSC_9692
DSC_9694
DSC_9698
DSC_9702
DSC_9707
DSC_9710
DSC_9717
DSC_9719
DSC_9721
DSC_9727
DSC_9728
DSC_9729
DSCF9304
DSCF9305
th ไทย
X