• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

คณะทำงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันพุธที่  17 มิถุนายน  พ.ศ.2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา หัวหน้าคณะทำงาน และนางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน ได้เข้ามาตวรจสอบความพร้อมของโรงเรียนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ได้ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียน ตามมาตรการรองรับการเปิดเทอมตามกระทรวงสาธารณสุข

DSC_9324
DSC_9325
DSC_9328
DSC_9329
DSC_9331
DSC_9332
DSC_9333
DSC_9334
DSC_9335
DSC_9337
DSC_9338
DSC_9339
DSC_9342
DSC_9344
DSC_9348
DSC_9349
DSC_9354
DSC_9355
DSC_9356
DSC_9357
DSC_9358
DSC_9359
DSC_9361
DSC_9362
DSC_9364
DSC_9365
DSC_9366
DSC_9369
DSC_9372
DSC_9375
DSC_9376
DSC_9378
DSC_9379
DSC_9384
DSC_9386
DSC_9387
DSC_9388
DSC_9390
DSC_9393
DSC_9394
DSC_9396
DSC_9397
DSC_9401
DSC_9402
DSC_9406
DSC_9417
DSC_9418
DSC_9419
DSC_9306
DSC_9308
DSC_9309
DSC_9311
DSC_9315
DSC_9317
DSC_9320
DSC_9322
th ไทย
X