• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ข่าวอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Monday, April 16, 2018

วันที่ 7-9 เมษายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งตัวแทนครูฝ่ายวิชาการเข้าร่วมอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำโดย มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสอรุณรักษ์ เกิดเล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน  มิสรชนุช รัตรสาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มิสสุวารี แซ่โง้ว และ มิสโสรยา รักษ์วงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  การอบรมดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะในงานวิจัยทางการศึกษา และเป็นผู้ดูแลการทำวิจัยทางการศึกษาของครูในโรงเรียน  เพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนของตน  และพัฒนาการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2AA88371-ACE1-4564-83E6-56F5C4CFDF0D
3C70FDD0-30DD-48F0-A027-CAAFE54BF944
9B077B20-B776-459C-8030-3C1F8760B42B
14C53C4C-ED16-4447-BA06-9F296BF9ED00
32FF734B-DD89-4B8B-8F63-942EF7EE8D71
60EDC10B-CFFB-4537-845E-C807AC0F96FB
66FCAF5F-04D3-486E-AC48-E38815F0C000
77C1D722-CBD0-4FA6-B9D3-A3C8E5238E67
93DBBB7E-AF69-4878-B585-6FDE2BB0F272
473F4494-9C1E-41CD-B46C-22B68CD16F8F
C6890B21-4FD4-40CE-97FB-9AF66723401D
28889F70-F139-4B65-B924-7D9F5BEC0907
F4EC547F-D551-4961-86FE-4F449F493AA7
th ไทย
X