• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ข่าวมิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม

พิธีบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำวันศุกร์ต้นเดือนมกราคมและเป็นพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า โอกาสวันฉลองวันปีใหม่ วันครูและวันเด็ก โดยได้รับเกรียติจากบาทหลวง ธนัญชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน มาเป็นประธานประกอบพิธีมิสซา พิธีมิสซาบูชาจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.00 น. เริ่มพิธีด้วยเด็กช่วยมิสชาถือเทียน,ตามด้วยบาทหลวง ประธานในพิธี และคณะภราดา หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดาสุรสิทธ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณบาทหลวงธนัญชัย กิจสมัคร ที่ให้เกรียติเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึกแก่บาทหลวงประธานในพิธี จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวง ธนัญชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ประธานในพิธี , ภราดาสุรสิทธ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, คณะภราดา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, วงขับร้องประสานเสียง, แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้พิธีบูชามิสชาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไปอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

DSC_2757
DSC_2759
DSC_2761
DSC_2763
DSC_2764
DSC_2767
DSC_2775
DSC_2777
DSC_2778
DSC_2779
DSC_2781
DSC_2783
DSC_2784
DSC_2785
DSC_2787
DSC_2789
DSC_2790
DSC_2793
DSC_2795
DSC_2797
DSC_2799
DSC_2802
DSC_2803
DSC_2805
DSC_2806
DSC_2807
DSC_2808
DSC_2809
DSC_2810
DSC_2811
DSC_2812
DSC_2813
DSC_2814
DSC_2815
DSC_2816
DSC_2817
DSC_2818
DSC_2819
DSC_2820
DSC_2822
DSC_2823
DSC_2824
DSC_2825
DSC_2828
DSC_2829
DSC_2835
th ไทย
X