• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รางวัลครูเอกชนดีเด่น

      ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ” ครูเอกชนดีเด่น ( Private Teacher Award ) ประจำปีการศึกษา 2562 “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยสถานศึกษาเอกชนมีการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ” ครูเอกชนดีเด่น( Private Teacher Award ) ประจำปีการศึกษา 2562 ” ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณครูได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 7 ท่าน   ซึ่งจะเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ในงานวันครูของจังหวัดสมุทรสาคร  ณ. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

รายชื่อคุณครู 7 ท่าน มีดังนี้ 

1. ม.ธีรทัศน์  เกษมณี               หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 10. Mr.Teeratat
2. มิสวรัณยา   พัฒนะ               หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
28. Ms.Varunya
3. ม.สามชัย   คงสมนึก            หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
17. Mr.Samchai
4. ม.บุญเลิศ  ปุณยเวชสุนทร     หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4
30. Mr. Boonlert Poonyawechsunthorn
5. มิสสราลี  สุดเสนาะ               หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
14. Ms.Saralee
6. มิสอัญชลี  ศรีสุวรรณ์            คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
21. Ms.Aunchalee
7. มิสกนกกานต์  ชูคันชั่ง          คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
17. Ms. Kanokkarn Chukanchang
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน มา ณ. ที่นี้ 
th ไทย
X