• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส ที่ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาค  ประจำปีพ.ศ. 2562  

ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยได้มีมติให้ทำการคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเข้ารับรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน  โดยการคัดเลือกจะพิจารณาแบ่งตามศึกษาธิการภาค  ภาคละ 1 รางวัล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลสดุดีครูเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาค  ประจำปีพ.ศ. 2562   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ณ. เวทีกลางโรงเรียนนาคประสิทธิ์ โดยมีนายชลำ  อรรถธรรม  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้มอบและเป็นประธานในพิธี

ในนามคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

1550430544693
1550430550869
IMG_25620218_021053
IMG_25620218_021117
IMG_0018
IMG_0019
IMG_0029
1550430550869
1550642218382
1550642227247
1550642772955
1550642775800
1550642199196
1550642208258

 

th ไทย
X