• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร ID819 นักเรียนระดับชั้น Y.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Singapore International Math Olympiad Challenge 2018

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร  ID819  นักเรียนระดับชั้น Y.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Singapore International Math Olympiad Challenge 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 

ผลการแข่งขันดังนี้

  • Overall Runner-Up รองชนะเลิศอันดับ 1
  • รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล
  • รางวัลเหรียญเงินประเภททีม

            เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร  ID819  นักเรียนระดับชั้น Y.5/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2018 (SASMO) และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติSingapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 ประเทศ สำหรับรายการแข่งขันนี้ มีนักเรียนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 41 คน

            ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน ณ.ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราอีกด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
th ไทย
X