• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ NERC 2020

เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ชมรมโรบอทได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ North East Robot Challenge 2020  จัดโดยบริษัท โรบอท แอนด์ อินโนเวตีฟ เลิร์นนิ่ง จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนได้รวมกลุ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทําภารกิจตามที่กําหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงบวกโดยตรงแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  อีกทั้งยังคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ Robot Challenge ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 6 รายการ 10 ประเภท(รุ่น)การแข่งขัน http://nerc.in.th/
โดยชมรมโรบอทได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 คน  รวม 3 รายการ 5 ประเภทการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  หุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต Maze Solver Robot  รุ่น Senior
ได้แก่       นายกฤษฏ์             อิทธิสมบูรณ์           Y.10/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  หุ่นยนต์ซูโม่ Zumo Robot รุ่น Senior ประเภท ไม่จํากัดอุปกรณ์ นํ้าหนัก 1kg  ทํางานด้วยรีโมท
ได้แก่       นายกฤษฏ์             อิทธิสมบูรณ์           Y.10/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบไม่เขียนโปรแกรม BEAM Racing ประเภทไม่จำกัดอายุ
ได้แก่       น.ส. มิรา                เต็มสุนทร             ชั้น Y.10/1
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณมิสพลอยชนกภรณ์ เปรมสำราญ ช่วยฝึกซ้อม ผู้ปกครองช่วยดูแลตลอดการแข่งขัน และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่สละเวลาในการเตรียมการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเต็มที่

NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_214
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_219
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_222
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_224
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_230
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_258
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_261
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_6
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_8
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_11
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_27
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_34
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_38
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_42
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_52
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_65
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_69
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_123
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_128
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_155
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_166
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_185
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_193
NERC 2020_๒๐๑๒๑๕_199
th ไทย
X