• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายณภัทร อภิชาติธนากูล Y.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สสวท.) รอบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นั้น สสวท. ได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เด็กชายณภัทร  อภิชาติธนากูล  Y.3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3  ทั้งนี้ สสวท. กำหนดจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและค่ายคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อพวช. จ.ปทุมธานี และยังได้เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 อีกด้วย

ณภัทร สสวท คณิต
ณภัทร
th ไทย
X