• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ในระดับชั้นประถมศึกษา  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

ผลการสอบคัดเลือก  มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  ดังรายชื่อต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1
1. เด็กชายธรรม์ณภพ    เลิศบุญยพันธุ์                Y.3/2
2. เด็กชายธีร์ทัศน์         หงส์คณานุเคราะห์         Y.3/4
วิชาคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
1. เด็กชายเตชิษ           ธนธรรมสุนทร               Y.5/5
2. เด็กหญิงอักษร          ชวลิตานนท์                  Y.6/4

และตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้สอบผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและได้เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562  ได้แก่

            วิชาคณิตศาสตร์  ป.3
เด็กชายธรรม์ณภพ    เลิศบุญยพันธุ์                Y.3/2

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอชื่นชมในความเพียรพยายามในทุกๆด้านและขอ ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนอย่างเต็มที่

cover-01

สสวทรอบ2

IMG_4680
IMG_4683
IMG_4688
IMG_4691
IMG_4692
th ไทย
X