• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี .. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

***********************************************

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึง รอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าสอบรวมทั้งหมด 9 คน
บัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในระดับเหรียญทองและรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบ 2 ระดับประเทศ ดังรายชื่อต่อไปนี้

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. 
เด็กชายจิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ ID 115  ชั้น Y.6/4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
และได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. 
เด็กชายตุณพัฒน์ สุภอิสริยะกุล ID 146  ชั้น Y.6/6  ได้รับรางวัลชมเชย
2. 
เด็กหญิงอักษร ชวลิตานนท์ ID 350  ชั้น Y.5/4  ได้รับรางวัลชมเชย

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการสอบ  ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่ให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ   ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเสมอมาและขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้

อ้างอิง :  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://obecimso.net/home61

0-01
2-01
1-01
th ไทย
X