• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาชมรมหมากล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เป็นตัวแทน นักกีฬาเยาวชน ร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์”

รายชื่อนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชน ร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์”

  • ด.ญ.วีรินทร์   ตัณพิสุทธิ์          Y.6/4     ID: 698    รายการคู่ผสม,บุคคลหญิง
  • ด.ช.ธีรวีร์       ลือบัณฑิตกุล     Y.6/4     ID: 708    คู่ผสม,บุคคลชาย
  • ด.ช.ภูวิช        สหกิจภิญโญ     Y.6/4     ID: 806    คู่ชาย
  • ด.ช.ภูดิช       สหกิจภิญโญ      Y.6/5     ID: 807    คู่ชาย
  • ด.ช.ธนบดี     ศิริชัยเกษม        Y.7/1      ID: 465    ทีมชาย
  • ด.ช.ปรินทร์   หวังพิชญสุข      Y.8/1      ID: 263    ทีมชาย
  • ด.ช.สิรวิชญ์  พิพิธรังษี            Y.8/4      ID: 266    ทีมชาย

ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร มอบโอวาทนักกีฬาเยาวชน ร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์” อ่านเพิ่มเติม

รับโอวาท จ.ตราด
รับโอวาท จ.สมุทรสาคร
th ไทย
X