• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียน เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์  Y.3/2

     สืบเนื่องจากที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์    Y.3/2  ได้สอบผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและได้เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเข้ารับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

            นอกจากนั้น เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์ ยังคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ TMC THAILAND MATHEMATICS CONTEST ระดับชั้นประถมปีที่ 3 อีกด้วย เมื่อวันที่ 9/2/2562 ที่ผ่านมา
 
            ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ขอชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของนักเรียนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8

th ไทย
X