• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียน เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล  Y.6/3

           สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ซึ่งในรอบนี้มีนักเรียนของโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม 4 คน และเหรียญทองแดง 1 คน  แบ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ 2 คน และคณิตศาสตร์ 3 คน

            และต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ซึ่งในรอบสอง ระดับประเทศ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญทองแดง 1 คน ได้แก่
           
            เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล  Y.6/3   ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
           
            ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน ขอบคุณในความวิริยะอุตสาหะ ทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนนักเรียนในทุกด้าน

Picture1
Picture2

 

th ไทย
X