• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรม Learn from the Expert !!

Learn from the Expert !!
งานแนะแนวและศึกษาต่อ  ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Learn from the Expert  โดยร่วมมือกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนเชิญผู้ปกครองมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้แก่นักเรียน  Year 9 และ 10 
  โดยวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน  ผู้ปกครองของนายสมาธิ สดแสงเทียน Year 10/3 และ ด.ญ ประภัสสร สดแสงเทียน Year 9/3  บรรยายความรู้แนวทางดำเนินธุรกิจแก่นักเรียน Year 9 พร้อมกิจกรรม Workshop จำลองการทำงานด้านธุรกิจ 
   และในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้รับเกียรติจากคุณธนิดา คุปกาญจนา ผู้ปกครองของ ด.ช.ภวินท์  สุวรรณภาภรณ์ Year 7/1 บรรยายความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและหลักการตัดสินใจการประกอบอาชีพธุรกิจ ให้แก่นักเรียน Year 10 ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์สำหรับการวางแนวทางในอนาคตเป็นอย่างดี
บรรยายอาชีพY9_180907_0001
บรรยายอาชีพY9_180907_0002
บรรยายอาชีพY9_180907_0003
บรรยายอาชีพY9_180907_0004
บรรยายอาชีพY9_180907_0005
บรรยายอาชีพY9_180907_0006
บรรยายอาชีพY9_180907_0007
บรรยายอาชีพY9_180907_0008
บรรยายอาชีพY9_180907_0009
บรรยายอาชีพY9_180907_0010
บรรยายอาชีพY9_180907_0011
บรรยายอาชีพY9_180907_0012
บรรยายอาชีพY9_180907_0013
บรรยายอาชีพY9_180907_0014
บรรยายอาชีพY9_180907_0015
บรรยายอาชีพY9_180907_0016
IMG_3700
IMG_3708
IMG_3713
IMG_3715
IMG_3717
IMG_3719
IMG_3720
IMG_3723
IMG_3724
IMG_3725
IMG_3732
IMG_3728
IMG_3747
IMG_3753
IMG_3750
IMG_3763
IMG_3768
IMG_3774
IMG_3777
IMG_3780
IMG_3783
IMG_3785
IMG_3788
th ไทย
X