• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรม ” Learn from the Expert ” การบรรยายความรู้อาชีพโดยผู้ปกครอง ACEP

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.50-14.30 น งานแนะแนวและศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ มีการจัดบรรยายให้ข้อมูลความรู้เรื่องอาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น Year 7 และ Year 8  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณนพรัตน์  ทวีลาภ ผู้ปกครองของเด็กชายนพณัฐ ทวีลาภ Year 6/6 และ ด.ช. ณัฐภัทร  ทวีลาภ Year 3/5  ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับนักเรียนระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์   เป็นที่ปรึกษาให้กับเครือเซ็นทรัล และเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง    โดยการบรรยายเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพในปัจจุบัน  ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพจากผลสำรวจอาชีพที่นักเรียนระดับชั้น Year 7 และ 8 ที่สนใจ ซึ่งในปีการศึกษานี้ ผลสำรวจอาชีพของนักเรียนทั้ง  2 รุ่น  ปรากฏว่า  3 อันดับสูงสุด ได้แก่ 1. นักธุรกิจ  2.Chef   3. แพทย์    ซึ่งจัด ณ. ห้องประชุม Multifunction ชั้น 1 อาคารเรยีนา เชลลี 

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณคุณนพรัตน์ ทวีลาภเป็นอย่างมากที่อาสามาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ 

 

DSC_8650
DSC_8647
DSC_8652
DSC_8655
DSC_8657
DSC_8658
DSC_8660
DSC_8661
DSC_8662
DSC_8663
DSC_8664
DSC_8677
DSC_8678
DSC_8683
DSC_8686
DSC_8688
DSC_8689
DSC_8690
DSC_8692
DSC_8693
DSC_8694
DSC_8695
DSC_8696
DSC_8697
DSC_8698
DSC_8699
DSC_8639
DSC_8643
DSC_8644
DSC_8645
DSC_8646
th ไทย
X