• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรม ACEP SWIMMING AFTER SCHOOL COURSE

Tuesday 13th June 2017

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรม ACEP SWIMMING AFTER SCHOOL COURSE ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทำการสอนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)  ตั้งแต่เวลา 16.00 -17.00 น.

ในช่วงสัปดาห์นี้ได้มีการพัฒนาท่าทางของผู้เรียน การใช้อุปกรณ์ ทักษะการลอยตัว ที่ถูกต้องถูกวิธี เสริมสร้างระเบียบวินัย แล้วก็สอดแทรกความรู้ และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมว่ายน้ำในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีครูผู้สอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก รวมทั้งหมด  8 ท่าน แบ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม After School Course จำนวน 6 ท่าน 1. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์   ทวีโคตร 2. มิสอรนรินทร์ นำผล  3. มาสเตอร์สำเริง  ทวีสุข 4. มาสเตอร์วราวุฒิ  แก้วช่วย 5. มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์  6. มาสเตอร์กีรติ  กลิ่นเกษร และเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 2 ท่าน 1. มาสเตอร์มานพ  กลิ่นชื่น 2. มิสเยาวลักษณ์  โตประทีป  ซึ่งการเรียนการสอน กิจกรรมว่ายน้ำ After School Course มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และพัฒนาศักยภาพการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

IMG_1721
IMG_1595
IMG_1592
IMG_1585
IMG_1582
IMG_1569
IMG_1567
IMG_1566
IMG_1564
IMG_1561
IMG_1559
IMG_1455
IMG_1452
IMG_1451
IMG_1450
IMG_1439
IMG_1436
IMG_1099
IMG_1091
IMG_1081
IMG_1076
IMG_1073
IMG_1069
IMG_1065
IMG_1062
IMG_1060
IMG_1058