• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมโยคะและบรรยากาศการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ

June 11, 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM โดยปัจจุบันมีนักกีฬาว่ายน้ำรวมทั้งหมด 41 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 32 คน นักกีฬาหญิง 9 ครูผู้สอน ได้แก่ มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น  และครูอัมพร  ซิ้มประเสริฐ (ครูอ้อม) ครูพิเศษสอนโยคะ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกสมรรถภาพของนักกีฬาตามโปรแกรมฝึก Endurance ,สมรรถภาพบก และกิจกรรมโยคะ ให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ ในช่วงเวลา 16.00 -18.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นการดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  2. เป็นผลดีต่อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
  3. ชะลอความเสื่อมของข้อต่อ จากการเล่นกีฬาหนัก ๆ

ทางชมรมนักกีฬาว่ายน้ำ จึงขอเชิญชวนคุณครู ผู้ปกครองนักกีฬา และบุคลากรของโรงเรียนที่สนใจมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยฝึกโยคะทุกวันพฤหัสบดี ในเวลา 17.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองชมรมว่ายน้ำที่ให้การสนับสนุน จัดหาครูผู้สอนโยคะ ทำให้นักกีฬาได้ออกกำลังกายได้อย่างหลากหลาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง

IMG_0293
IMG_0296
IMG_0300
IMG_0358
IMG_0359
IMG_0369
IMG_0374
IMG_1167
IMG_1168
IMG_1171
IMG_1175
IMG_1180
IMG_1189
IMG_9882
IMG_9883
IMG_9884
IMG_9891
IMG_9902
IMG_9908
IMG_9909
IMG_9911
IMG_9913
IMG_9917
IMG_9919
IMG_9922
IMG_9923
IMG_9924
IMG_9929
IMG_9932
th ไทย
X