• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมว่ายน้ำ After School Class สัปดาห์สุดท้าย ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานกีฬาและสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมว่ายน้ำ After School Class 2019 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จัดสอนโดยครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน ทางครูผู้สอนได้พัฒนาท่าทาง การใช้อุปกรณ์ ทักษะการลอยตัว ที่ถูกต้องถูกวิธี  เสริมสร้างระเบียบวินัย แล้วก็สอดแทรกความรู้ และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบสถิติด้านเวลา ซึ่งการจัดกิจกรรมว่ายน้ำในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเรียนวิชาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และพัฒนาศักยภาพการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

[000550]
IMG_7717
IMG_7722
IMG_7724
IMG_7725
IMG_7726
IMG_7727
IMG_7730
IMG_7732
IMG_7733
IMG_7739
IMG_7741
IMG_7743
IMG_7761
IMG_7769
IMG_7773
IMG_7807
IMG_7810
IMG_7812
IMG_7826
IMG_7827
IMG_7831
IMG_7835
IMG_7840
IMG_7843
[000134]
[000135]
[000139]
[000145]
[000147]
[000149]
[000151]
[000153]
th ไทย
X