• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมนาฏศิลป์พื้นเมือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อนาฏศิลป์พื้นเมือง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ณ  ห้องนาฏศิลป์ ชั้น  5  อาคารเรยีนา  เชลี โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงเซิ้งกะโป๋ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีจังหวะสนุกสนาน  เร้าใจ และบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยในท้องถิ่น

??????????_?? ????_0002
??????????_?? ????_0003
??????????_?? ????_0005
??????????_?? ????_0007
??????????_?? ????_0008
??????????_?? ????_0010
??????????_?? ????_0012
??????????_?? ????_0015
??????????_?? ????_0016
??????????_?? ????_0019
??????????_?? ????_0020
??????????_?? ????_0025
th ไทย
X