• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

14 Jun

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนประจำใหม่และพิธีไหว้ครู (All Saints Dormitory Family Night)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และมาสเตอร์จตุพร ฝากพืช ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักเรียนประจำ เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ จำนวน 17 คน ในการเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ พร้อมพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนประจำ และพิธีแต่งตั้งประธานนักเรียนประจำ รุ่นที่ 4

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้รับเกียรติจากภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ดูแลการบ้านเข้าร่วมงาน กิจกรรมเริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวีดีโอแนะนำนักเรียนใหม่ทั้ง 17 คน จากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่พร้อมมอบของขวัญให้กับนักเรียน และรับดอกไม้จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนประจำ เพื่อแสดงความรักให้แก่กันและกันในการเข้าเป็นนักเรียนประจำ พร้อมแต่งตั้งประธานนักเรียนประจำ โดยภารดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ประดับเข็มและมอบนาฬิกาเป็นที่ระลึก ให้แก่ นายธนชาติ ฉิว Y.12 เป็นประธานนักเรียนประจำรุ่นที่ 4   ต่อด้วยพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ มอบตัวเป็นศิษย์  ซึ่งบรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปอย่างอบอุ่น

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ  คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู และพนักงานฝ่ายโภชนาการ ที่ได้การจัดเตรียมอาหาร สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

 

ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0077
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0080
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0083
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0086
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0087
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0088
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0089
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0092
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0093
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0094
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0095
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0105
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0112
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0113
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0114
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0115
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0116
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0117
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0118
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0120
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0121
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0122
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0123
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0128
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0129
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0130
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0134
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0135
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0138
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0139
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0142
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0147
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0149
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0151
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0153
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0154
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0155
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0156
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0157
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0159
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0160
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0161
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0162
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0163
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0165
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0167
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0168
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0169
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0170
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0171
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0173
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0174
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0175
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0176
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0177
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0178
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0179
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0180
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0181
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0195
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0197
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0199
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0201
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0205
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0210
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0212
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0213
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0220
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0221
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0223
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0225
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0226
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0227
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0229
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0231
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0233
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0234
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0236
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0237
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0239
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0240
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0242
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0244
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0246
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0251
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0253
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0257
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0263
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0266
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0267
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0268
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0271
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0276
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0277
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0279
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0281
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0283
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0284
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0285
ไหว้ครูหอพัก​ 2562_๑๙๐๖๑๔_0287
th ไทย
X