• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING ACADEMY 2020 (Course 2)

             สัปดาห์สุดท้ายสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำ ACEP SWIMMING ACADEMY 2020 ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานกีฬาและสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงของการเรียนสัปดาห์สุดท้ายนี้ ทางครูผู้สอนได้ทำการทดสอบ ทักษะของผู้เรียนตามหลักสูตรการสอน (LEVEL.1-5) และได้มีการมอบเกียรติบัตรตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ตามที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 – 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน และต่อยอดทักษะต่าง ๆ  ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้ นักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากล

Academy 27.10.63_201028_3
Academy 27.10.63_201028_10
Academy 27.10.63_201028_15
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_0
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_4
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_5
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_10
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_12
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_14
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_16
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_18
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_20
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_23
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_24
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_27
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_28
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_30
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_35
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_40
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_45
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_47
Academy ว่ายน้ำ 22.9.63_200923_53
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_18
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_44
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_48
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_61
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_82
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_92
Academy ว่ายน้ำ 22.10.63_201026_94
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_7
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_10
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_11
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_17
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_21
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_23
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_27
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_31
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_45
Academy ว่ายน้ำ 24.9.63_200925_54
Academy ว่ายน้ำ 29.9.63_201001_6
Academy ว่ายน้ำ 29.9.63_201001_9
Academy ว่ายน้ำ 29.9.63_201001_15
Academy ว่ายน้ำ 29.9.63_201001_16
Academy ว่ายน้ำ 29.9.63_201001_29
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_21
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_25
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_30
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_35
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_41
Academy ว่ายน้ำ 29.10.63_201030_47
Academy 27.10.63_201028_0
th ไทย
X