• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

07 Jun

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงาน Y.5

วิชาการงานอาชีพเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมิสวนิดา สังข์สิงห์ เป็นครูผู้สอนในระดับ Y.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เรื่องอาชีพเป็นบทเรียนแรกของนักเรียนระดับ Y.5 คุณครูจึงจัดกิจกรรม“เกมอาชีพที่ฉันรู้จัก” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพ และประเภทของอาชีพต่างๆ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม นำบัตรคำรูปภาพให้แต่ละกลุ่มสลับกันตอบว่าอาชีพอะไร และจัดเป็นประเภทอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจ้าง โดยมีรถไฟของเล่นแล่นไปชนลูกโป่งเป็นตัวจับเวลา เมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และคุณครูอธิบายเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อย ทุกคนจะได้รับขนมเป็นรางวัล ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจ ตั้งใจ และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมเกมเป็นอย่างมาก

IMG-4756
IMG-4757
IMG-4759
IMG-4762
IMG-4764
IMG-4749
th ไทย
X