• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น Year 8

Thursday 22nd October 2015

ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น Year 8โดยมี ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร, ม.สามชัย คงสมนึก, ม.ศักดิ์สมเนียร ชูกำแพง, ม.ประเสริฐ สวัสดีมงคล และมิสกนกวรรณ วงศ์สม เป็นผู้สอน ได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติโดยนำหลักของศีล 5 และศีล 8 มาใช้ในการแสดง เพื่อให้ตระหนักถึงหลักธรรมต่างๆ สามารถนำมาใช้การเรียนและดำรงในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ และยังมีการเล่นเกม “มังกรทอง” โดยมีจุดประสงค์ดังนี้คือ

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ

โดยในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะการเล่นดังนี้คือ ให้นักเรียนในแต่ละหมู่ต่อแถวตอนเรียงหนึ่ง จากนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่ประจำแต่ละหมู่นั้นเป็นผู้ไปแตะรองหัวหน้าของหมู่อื่น หมู่ใดที่โดนแตะนั้นจะต้องเป็นสมาชิกหมู่ที่แตะได้

IMG20151021145214
IMG20151021145251
IMG20151021143020
IMG20151021143708
IMG20151021143710
th ไทย
X