• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมการฝึกมารยาทไทยประจำสัปดาห์

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีการจัดกิจกรรม “การฝึกมารยาทไทย” โดยจะใช้ช่วงเวลาหลังนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันพฤหัสบดี ในการสอนมารยาทไทยที่ถูกต้อง เช่น การไหว้ ,การกราบ ,การนั่ง และการเดิน โดยในการปฏิบัติกิจกรรมนี้จะมีผู้แทนนักเรียนที่มีกิริยา และมารยาทเหมาะสมมาเป็นตัวแทนในการนำปฏิบัติกิจกรรม และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกๆสัปดาห์

โดยในวันนี้มีการฝึกสอนการไหว้ ระดับที่ 2 ได้แก่ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติเป็นประจำ โดยก่อนการฝึกซ้อมมีการให้นักเรียนชมวีดีทัศน์สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการไหว้ และตัวอย่างการนำไหว้ที่ถูกต้องโดยผู้แทนนักเรียน ซึ่งฝึกซ้อมโดยมิสบังอร สมอุดร และมิสกุลจิรา คงสี หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ทดลองไหว้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ช่วยชี้แนะการไหว้ที่ถูกต้อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญในการไหว้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดีเยี่ยม

DSC_5396
DSC_5352
DSC_5356
DSC_5358
DSC_5360
DSC_5362
DSC_5363
DSC_5366
DSC_5367
DSC_5371
DSC_5372
DSC_5376
DSC_5380
DSC_5385
DSC_5387
DSC_5390
DSC_5392
DSC_5393
th ไทย
X