• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแบ่งสีของแต่ละระดับชั้น ACEP GAMES 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะทำการจัดการแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2019 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ สนามกีฬาด้านข้างอาคารเรียน Regina Coeli โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ในปีการศึกษา 2562 งานกีฬา ได้จัดเตรียมที่ปรึกษาสี ที่ปรึกษากีฬา ครูแม่สี ประธานสี และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าประจำสี ทั้ง 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน โดยแบ่งปรึกษาสี ที่ปรึกษากีฬา ครูแม่สี ประธานสี และนักเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้

 

สีเขียว  

ม.บุญเลิศ                       ปุณยเวชสุนทร                            ที่ปรึกษา

มิสภวรัญชน์                  ชมศิริวัฒน์                                 ที่ปรึกษากีฬา

ม.กิตติวัฒน์                    เอี่ยมชัย                                     ที่ปรึกษากีฬา

ม.ปรมาณู                       มาลาแวจันทร์                             ครูแม่สี

ม.อมรพงศ์                     สุขเสน                                      ครูผู้ช่วยแม่สี

นายปุณณากานต์             ว่องไวทยา                                  ประธานสี

นายหัสพงศ์                   คมสัน                                       รองประธานสี

สีแดง

มิสกุลจิรา                       คงสี                                          ที่ปรึกษา

มิสอรนรินทร์                 นำผล                                        ที่ปรึกษากีฬา

ม. ชัยณรงค์                    ชมศิริวัฒน์                                 ที่ปรึกษากีฬา

มิสอรุณรักษ์                   เกิดเล                                        ครูแม่สี

มิสวรันต์ภรณ์                 คำตา                                         ครูผู้ช่วยแม่สี

น.ส.นิชนันท์                  วัยชนะ                                      ประธานสี

นายอชิตพล                    คณิตคุณาภรณ์                            รองประธานสี

สีเหลือง

มิสวรัณยา                      พัฒนะ                                      ที่ปรึกษา

ม.จิรพนธ์                       วงศ์พนม                                   ที่ปรึกษากีฬา

ม.วราวุฒิ                        แก้วช่วย                                     ที่ปรึกษากีฬา

มิสวนิดา                        สังข์สิงห์                                  ครูแม่สี 

ม.ชิน                             เลิศสถิตย์พงษ์                            ครูผู้ช่วยแม่สี

นายกฤตบุญ                   ศิริกุลวัฒนวงศ์                            ประธานสี

นายสหรัฐ                      ขจรจิตนนท์                                รองประธานสี

สีน้ำเงิน

ม.สามชัย                       คงสมนึก                                   ที่ปรึกษา

ม.ผดุงศักดิ์                     ทวีโคตร                                     ที่ปรึกษากีฬา

ม.นรากร                        ศิริสำราญ                                   ที่ปรึกษากีฬา

มิสนันทพร                    บุญเจริญ                                    ครูแม่สี

ม.อรรถพล                     ทรัพย์ขำ                                    ครูผู้ช่วยแม่สี

น.ส.ณริน                       เดชขจรวุฒิ                                 ประธานสี

น.ส.ชนัญชิดา                 อารยอสนี                                  รองประธานสี

 

รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้น >>> Y.1  Y.2  Y.3  Y.4  Y.5  Y.6  Y.7  Y.8  Y.9  Y.10  Y.11  Y.12  IP

รายชื่อคุณครูประจำสี >>> Click Here

th ไทย
X