• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันว่ายน้ำ SWIMMING ACEP GAMES 2017

Monday 21st August 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสโมรสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีประเภทกีฬาว่ายน้ำ “SWIMMING ACEP GAMES 2017” ขึ้น ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นประธานในพิธีเปิด ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ รองผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพิษณุ  ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ซึ่งการจัดการแข่งขันว่ายน้ำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะการว่ายน้ำและการเป็นผู้นำที่ดี
2.เพื่อฝึกความมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก่นักเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับความสนุกสนาน
4.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
5.เพื่อส่งเสริมความรักและความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

โดยการแข่งกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้มีตัวแทนนักกีฬาที่เข้าเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน จำนวนนักกีฬาทั้งหมด 225 คน โดยใช้กฎกติกากีฬาว่ายน้ำ (สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ FINA ปี 2013 – 2017) โดยมีรายการแข่งขันทั้งหมด 40 รายการ โดยแบ่งตามรุ่นอายุ แยก ชาย – หญิง ประเภทรายการแข่งได้แก่ Kick Board 25 M., Freestyle 25 M., Kick Board 25 M. 2×25 M., Freestyle 2×25 M., Freestyle 50 M.,

ตารางสรุปเหรียญรางวัล และสถิติการแข่งขัน <<<< Click Here

เขียนข่าวโดย มิสเยาวลักษณ์ โตประทีป

Primary

DSC_4698
DSC_4701
DSC_4702
DSC_4703
DSC_4704
DSC_4705
DSC_4706
DSC_4707
DSC_4708
DSC_4710
DSC_4713
DSC_4714
DSC_4720
DSC_4722
DSC_4727
DSC_4728
DSC_4731
DSC_4735
DSC_4738
DSC_4741
DSC_4751
DSC_4758
DSC_4759
DSC_4762
DSC_4769
DSC_4777
DSC_4778
DSC_4786
DSC_4796
DSC_4799
DSC_4819
DSC_4825
DSC_4829
DSC_4835
DSC_4840
DSC_4849
DSC_4956
DSC_4859
DSC_4890
DSC_4892
DSC_4895
DSC_4948
DSC_4896
DSC_4908
DSC_4911
DSC_4919
DSC_4933
DSC_4938
DSC_4957
DSC_4968
DSC_4970
DSC_4983
DSC_4986
DSC_4993
DSC_4995
DSC_4996
DSC_4998
DSC_5002
DSC_5016
DSC_5039
DSC_5046
DSC_5053
DSC_5030
DSC_5070
DSC_5071
DSC_5086
DSC_5262
DSC_5267
DSC_5285
DSC_5306
DSC_5416
DSC_5465
DSC_5481
DSC_5484
DSC_5497
DSC_5525
DSC_4945
DSC_5527
DSC_5545
DSC_5488
DSC_5551
DSC_5559
DSC_5572
DSC_5597
DSC_5614
DSC_5625
DSC_5634
DSC_5653
DSC_5677
DSC_5678
DSC_5682
DSC_5099
DSC_5106
DSC_5117
DSC_5133
DSC_5159
DSC_5170
DSC_5179
DSC_5188
DSC_5314
DSC_5316
DSC_5326
DSC_5334
DSC_5344
DSC_5356
DSC_5363
DSC_5365
DSC_5370
DSC_5376
DSC_5389
DSC_5392
DSC_5397
DSC_5400
DSC_5405
DSC_5411
DSC_5686
DSC_5705
DSC_5712
DSC_5714
DSC_5724
DSC_5729
DSC_5738
DSC_5744
DSC_5750
DSC_5766
DSC_5773
DSC_5783

Secondary

DSC_6471
DSC_6474
DSC_6476
DSC_6480
DSC_6482
DSC_6522
DSC_6538
DSC_6544
DSC_6551
DSC_6557
DSC_6559
DSC_6576
DSC_6602
DSC_6608
DSC_6612
DSC_6614
DSC_6616
DSC_6622
DSC_6623
DSC_6642
DSC_6679
DSC_6687
IMG_3954
IMG_3971
IMG_3991
IMG_4028
IMG_4034
IMG_4040
IMG_4049
IMG_4129
IMG_4138
DSC_6703
DSC_6705
DSC_6707
DSC_6711
DSC_6721
DSC_6725
DSC_6728
DSC_6734
DSC_6740
DSC_6747
DSC_6757
DSC_6761
DSC_6767
DSC_6782
DSC_6792
DSC_6797
DSC_6803
DSC_6819
IMG_4153
IMG_4159
IMG_4163
IMG_4167
IMG_4174
IMG_4180
IMG_4183
IMG_4186
th ไทย
X