• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562  ฝ่ายวิชาการได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15/2562 ใน 2 ช่วงชั้น คือระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภททีม 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
            ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
1. เด็กชายเตชิษ                ธนธรรมสุนทร       
Y.6/5
2. เด็กชายกฤตภาส          กีรติธัญญา            Y.6/5
3. เด็กชายชวการ             แสงเกยูรกุล           Y.6/6

            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายปัณณวิชญ์      คุ้มคำ                      
Y.8/1
2. เด็กหญิงณมน               ธนธรรมสุนทร       Y.8/2
3. เด็กชายสิรวิชญ์            พิพิธรังสี                Y.8/4

ในการแข่งขันครั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนและจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันจากสถาบันภายนอก ตลอดเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย  ผู้อำนวยการ ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการแข่งขัน ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนบุตรหลานด้านวิชาการ และขอชื่นชมนักเรียนที่มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้

คณิต 2
คณิต 5
คณิต6
th ไทย
X