• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งตัวแทนนักเรียน  เพื่อเข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   โดยการแข่งขันระดับประถมศึกษาแข่งขันเมื่อวันที่ ๘ กันยายน  และระดับมัธยมศึกษาแข่งขันเมื่อวันที่   ๙ กันยายนที่ผ่านมา  ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ดังนี้

ระดับประถมตอนต้น
เด็กชายณชพล           จิรภาคย์กุล    ป. ๓

เด็กหญิงปพิชญา         ศรมยุรา       ป. ๓

เด็กชายศรัณยพงศ์      พวงพิกุล       ป. ๓

ระดับประถมตอนปลาย
เด็กหญิงชบา             นุกูลธรรม      ป. ๖

เด็กหญิงณัฐวรา          เจศรีชัย         ป. ๖

เด็กชายสรภพ            แดงมันฮับ      ป. ๖

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสาริศา          ปกรณ์ธนัช      ม. ๓

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา      สหกิจภิญโญ   ม. ๓

เด็กหญิงสิริน             สาระกุล         ม. ๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนเดช              ปกรณ์ธนัช      ม. ๕

นายณัฐพัชร              วัยชนะ          ม. ๖

นางสาวญาดา            พงศ์ปูชนีย์กุล  ม. ๖

ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕  ฝึกซ้อมโดย มิสศิริกัญญา  คำแปง, มิสรัตนา  มรพงษ์, มิสวรณัน วงษ์สุรไพฑูรย์ และมิส วนัชพร  ถาวรสมสุข ในครั้งนี้มี มาสเซอร์กัณฑการ  อุทธิยา, มิสปิยาภรณ์  แสนแสง, มิสวรณัน วงษ์สุรไพฑูรย์ และมิส วนัชพร  ถาวรสมสุข ควบคุมดูแลนักเรียนในการแข่งขัน ดังกล่าว

1
2
3
4
5
6
7
8

th ไทย
X