• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันฟุตบอล “ACP FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2017″

Wednesday 7th February 2018

งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และ ACEP Soccer Academy ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการ “ACP FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2017”  ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยมีมาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยการแข่งครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ไปหาประสบการณ์ภายนอก เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างโรงเรียนต่างๆ โดยมีมาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ มาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีนักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้ปกครองนักกีฬาฟุตบอล ที่ให้การสนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0029
5218_๑๘๐๒๐๗_0005
5218_๑๘๐๒๐๗_0011
5218_๑๘๐๒๐๗_0013
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0244
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0246
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0263
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0271
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0276
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0280
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0281
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0282
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0291
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0310
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0316
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0319
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0324
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0330
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0331
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0350
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0349
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0348
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0343
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0340
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0336
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0332
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0378
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0377
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0376
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0371
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0367
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0398
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0393
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0390
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0388
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0381
Football Feb 5,2018_๑๘๐๒๐๗_0379
865138
S__60784686
S__60784694
S__60784693
S__60784691
th ไทย
X