• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 ครั้งที่ 4″

ปิดฉากลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 #4″ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีทีมร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม และแบ่งการแข่งขันเป็น 4 รุ่น เพื่อชิงถ้วยและเหรียญรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019  #4″  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันครั้งมีทั้งหมด 4 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ภราดรา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจาก คุณอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมันตรีกระทรวงสาธารณสุข โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ทีมได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นครปฐม และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งและคนดีในสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 #4″ ได้รับเกียรติจาก ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธี ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 #4″

และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ได้มีพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน โดยมาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 ครั้งที่ 4 ได้กล่าวรายงานและสรุปผลการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการ และ Mr. Marcin Kempka เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้งานกีฬาขอขอบคุณ ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล และ ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ACEP FOOTBALL INVITATION 2019 #4″ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆที่ทำให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0099
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0100
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0101
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0102
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0103
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0104
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0105
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0106
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0107
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0108
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0109
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0110
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0111
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0112
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0113
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0114
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0115
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0116
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0117
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0118
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0119
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0120
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0121
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0122
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0123
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0124
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0125
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0126
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0127
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0128
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0129
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0130
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0131
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0132
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0133
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0134
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0135
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0136
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0137
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0138
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0139
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0140
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0141
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0142
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0143
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0144
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0145
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0146
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0147
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0148
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0149
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0150
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0151
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0152
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0153
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0154
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0155
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0156
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0157
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0158
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0159
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0160
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0161
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0084
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0085
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0086
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0087
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0088
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0089
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0090
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0091
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0092
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0093
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0094
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0095
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0096
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0097
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0098

ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0010
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0011
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0012
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0109
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0110
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0111
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0112
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0113
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0114
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0115
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0116
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0117
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0118
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0119
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0120
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0139
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0140
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0141
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0142
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0143
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0144
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0145
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0146
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0147
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0148
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0149
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0150
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0151
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0152
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0153
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0154
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0003
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0058
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0059
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0060
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0061
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0062
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0063
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0064
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0065
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0066
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0067
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0070
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0071
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0072
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0074
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0075
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0076
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0077
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0078
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0162
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0163
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0164
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0255
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0001
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0002
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0003
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0004
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0005
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0006
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0007
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0008
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0009
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0216
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0217
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0218
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0219
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0220
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0245
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0246
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0247
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0248
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0249
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0250
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0251
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0252
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0253
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0202
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0203
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0204
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0205
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0206
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0207
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0208
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0209
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0210
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0211
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0212
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0213
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0214
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0215

ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0055
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0056
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0057
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0058
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0059
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0060
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0061
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0062
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0063
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0064
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0065
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0066
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0070
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0071
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0073
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0074
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0075
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0077
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0080
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0081
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0088
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0089
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0090
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0091
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0100
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0101
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0102
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0103
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0104
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0105
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0106
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0107
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0108
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0128
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0133
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0134
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0135
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0137
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0138
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0029
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0030
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0042
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0043
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0044
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0045
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0046
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0047
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0048
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0049
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0050
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0051
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0052
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0053
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0054
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0055
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0056
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0057
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0173
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0174
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0184
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0185
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0186
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0187
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0188
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0189
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0190
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0191
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0192
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0193
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0222
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0223
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0224
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0225
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0226
ACEP FT Invitation19_๑๙๑๑๒๕_0227
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0020
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0021
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0022
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0023
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0024
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0025
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0028
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0033
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0034
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0035
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0036
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0053
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0054
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0042
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0043
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0044
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0045
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0046
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0047
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0048
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0049
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0050
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0051
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0067
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0068

ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0317
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0318
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0319
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0320
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0155
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0156
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0157
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0158
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0159
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0160
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0161
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0162
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0163
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0164
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0165
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0166
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0167
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0168
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0170
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0171
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0172
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0173
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0174
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0175
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0176
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0177
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0178
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0179
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0180
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0181
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0182
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0183
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0184
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0185
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0186
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0187
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0188
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0189
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0190
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0191
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0192
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0193
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0194
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0195
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0196
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0197
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0198
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0199
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0200
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0201
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0202
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0203
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0204
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0205
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0206
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0207
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0208
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0209
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0210
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0214
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0220
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0221
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0222
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0223
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0224
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0225
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0226
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0227
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0228
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0229
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0233
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0234
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0235
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0238
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0239
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0240
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0241
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0242
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0243
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0244
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0245
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0246
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0247
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0248
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0249
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0250
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0251
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0252
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0253
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0254
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0255
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0256
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0257
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0259
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0260
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0261
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0265
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0266
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0267
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0268

ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0358
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0359
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0360
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0361
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0362
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0363
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0369
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0370
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0371
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0372
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0373
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0374
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0379
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0380
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0381
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0383
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0384
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0385
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0387
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0388
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0389
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0390
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0391
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0392
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0393
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0394
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0396
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0399
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0402
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0403
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0404
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0405
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0406
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0409
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0412
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0413
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0414
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0415
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0416
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0417
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0418
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0419
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0420
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0422
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0425
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0426
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0427
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0428
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0429
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0430
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0431
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0432
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0434
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0435
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0436
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0437
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0438
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0439
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0442
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0443
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0447
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0450
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0451
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0452
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0453
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0454
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0455
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0456
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0457
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0458
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0459
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0460
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0461
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0462
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0463
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0464
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0467
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0469
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0470
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0472
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0473
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0475
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0476
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0479
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0481
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0484
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0485
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0486
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0487
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0488
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0499
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0500
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0504
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0505
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0511
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0513
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0321
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0329
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0331
ACEP FT Inv.192_๑๙๑๑๒๕_0332
th ไทย
X