• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสินพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอง๕ืท่าน ศาลจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอปลาย ในโครงการ “รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2562″

และทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้
1. นายธเมธ  สุริยมงคล  Y.10/1
2. นางสาววิศัลย์ศยา  สหกิจภิญโญ  Y.10/1
3. นางสาวปิยนาถ  ตันติอภิกุล  Y.10/1
      ซึ่งมีผู้ควบคุมดูแลคือ ม.ภคพงศ์  เหล่ายนขาม

S__8839237
S__8839238
th ไทย
X