• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วันเสาร์ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 มิสบังอร สมอุดร, มิสศิริกัญญา คำแปง และมาสเตอร์กัณฑการ อุทธิยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้พานักเรียนระดับ Y.2-Y.6 จำนวน 13 คน เข้าแข่งขันการสอบตามแบบทดสอบมาตรฐาน (ความถนัดทางภาษา ความถนัดด้านจำนวน ความถนัดด้านเหตุผล ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์)  และการเขียนเรื่องจากภาพที่วาด โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ โดยมูลนิธิกำลังใจ ครั้งที่ 13 ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โดยจะประกาศผลการแข่งขันในเดือนมกราคม พ.ศ.2563
 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้
การสอบแข่งขันตามแบบทดสอบมาตรฐาน
Y.2
เด็กชายภีมพล อินทรักษ์
เด็กหญิงจิตศิกาญจน สิงหละชาติ
เด็กหญิงภัครดา ผาเพชร
Y.3
เด็กชายวรปรัชญ์ วรอัชฌาพงศ์
เด็กหญิงธันย์สิตา เอกวิริยะกิจ
เด็กชายณภัทร อภิชาติธนากูล
เด็กชายธนกฤต ศิริชัยเกษม
เด็กชายภูมิพัฒน์ อริยมหาเจริญคุณ
 
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพที่วาด
Y.2 เด็กหญิงลิตา คันติโต
Y.3 เด็กหญิงมิรา คันติโต
Y.4 เด็กหญิงชนัดดา พืชผล
Y.5 เด็กหญิงขวัญปวีณ์ บุญญกนก
Y.6 เด็กชายธาม สุขพันธุ์ถาวร

 

BeautyPlus_20191130150111820_save
20191130_080038
20191130_082746
20191130_083847
20191130_083853
20191130_224208
1575078536366
1575078563869
1575079649156
1575080047429
1575080294141
1575080294141_1
1575080358520
1575080375674
1575080383543
1575080413867
1575080415489
1575103403559
BeautyPlus_20191130145941891_save
BeautyPlus_20191130150009090_save
BeautyPlus_20191130150042906_save
th ไทย
X