• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017

Tuesday 21st November 2017

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club (สระว่ายน้ำระบบสระเกลือขนาด 25 เมตร 6 ลู่ว่าย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. เพื่อสร้างนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะการฝึกซ้อมมาตรฐานทดแทนนักกีฬาเดิมในการเตรียมทีมนักกีฬาว่ายน้ำ ในระดับสโมสร ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาการสอนดียิ่งขึ้น
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เป็นที่รู้จักแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม และผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขัน

โดยได้รับเกียรติท่านประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ภราดาดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาดร. สิริโรจน์ วิริยะศิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณโชคชัย จิณณวาโส คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คุณสายใจ เจศรีชัย ประธานชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มิสณาตยาณี บางศิริ หัวหน้าฝ่ายการเงิน มิสรัตนา มรพงศ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 มาสเตอร์บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงขั้นที่ 4 และทีมงานสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร มิสอรนรินทร์ นำผล มิสภวรัญชน์   ชมศิริวัฒน์ มิสเยาวลักษณ์ โตประทีป มาสเตอร์มานพ กลิ่นชื่น ทีมงานกีฬา คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่าน โดยมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 51 สโมสร มีนักกีฬา จำนวน 623 คน รายการแข่งขันทั้งสิ้น 212 รายการ

ผลการแข่งขันครั้งนี้

  1. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ ทีมเพชรเกษม 3 จำนวน 1,540 คะแนน
  2. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 2 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทีมศูนย์ว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศ.ว.ม.ธ) จำนวน 1,053 คะแนน
  3. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 3 ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทีมอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 1,052 คะแนน
  4. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 4 ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ได้แก่ ทีมอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 883 คะแนน
  5. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 5 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 774 คะแนน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสปอนต์เซอร์ทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ ครอบครัวยังคง ผู้ปกครองเด็กชายสิทธินนท์ ยังคง Y. 8/3, โรงงานน้ำปลาจักรสุวรรณ, บริษัท เจซี เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ จำกัด, ร้าน Wave Phone, บริษัทบงกช พับลิชชิ่ง จำกัด,บริษัท L Cool Enggineering Service & Distributor, ครอบครัวลีลาไชยกุล ผู้ปกครองเด็กชายณเปรม Y.1/3/ เด็กหญิงปริมมาดา ลีลาไชยสกุล Y.4/5,บจก.โบว์เบเกอรี่เฮาส์, ห้างสรรพสินค้า Tree on 3, ครอบครัวเดชะนุพัทธ์ ผู้ปกครองเด็กหญิงเบญญาภา Y.7/2/เด็กชายอิทธิกร เดชะนุพัทธ์ Y.6/3, ครอบครัว เกษทับทิม ผู้ปกครองเด็กชายภูมิพัฒน์ เกษทับทิม Y.4/1, บริษัท PS.BOSTON , รวิญญ์แบดมินตัน, ครอบครัวพิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้ปกครองเด็กชายธนัช Y.4/4/เด็กชายปัณณธร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ Y.6/4, ครอบครัวลือบัณฑิตกุล ผู้ปกครองเด็กชายณัฐวัศภ์ Y.2/3/เด็กชายธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล Y.4/4, บริษัทซันเทคสตีลเวิลล์ จำกัด, บริษัทเอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์, บริษัทมุ่งมั่น จำกัด, บริษัทสมบูรณ์พัฒนาสแตนเลส, ครอบครัวเจริญรัฐกาญจน์ ผู้ปกครองเด็กชายศิรวิศ Y.6/1/เด็กชายนพรุจ Y.9/1, ครอบครัวเด็กชายภวัต จิรภาคย์ Y.7/2, ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำACEP SWIMMING TEAM, ครอบครัวยิ่งแจ่มศิริ ผู้ปกครองเด็กชายรุ่งเกียรติ ยิ่งแจ่มศิริ Y.3/3 สนับสนุนเครื่องดื่มตลอดการแข่งขัน, บริษัท Instant Pack สนับสนุนกระเป๋าผ้าแจกนักกีฬาว่ายน้ำจำนวน 800 ใบ, บริษัท Speedo, บริษัท Ramil, บริษัท Yoma, โรงพยาบาลเอกชัย, สถานีตำรวจภูธรโคกขาม ,ผู้ปกครองชมรมนักกีฬาว่ายน้ำทุกท่านที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์โต๊ะ – เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เสบียงอาหาร และทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

สรุปผลการแข่งขัน ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017 <<<< Click

พิธีเปิด

DSC_0983
DSC_0984
DSC_0990
DSC_0992
DSC_0997
DSC_0999
DSC_1000
DSC_1001
DSC_1002
DSC_1005
DSC_1009
DSC_1012
DSC_1017
DSC_1020
DSC_1022
DSC_1028
DSC_1032
DSC_1034
DSC_1035
DSC_1036
DSC_1042
DSC_1044
DSC_1046
DSC_1051
DSC_1052
DSC_1055
DSC_1056
DSC_1059
DSC_1064
DSC_1230
DSC_1233
DSC_1244
DSC_1247
DSC_1248
DSC_1251
DSC_1252
DSC_1254
DSC_1260
DSC_1264
DSC_1265
DSC_1271
DSC_1279
DSC_1288
DSC_1319
DSC_1325
DSC_1330
DSC_1338
DSC_1358
DSC_1366
DSC_1370
DSC_1372
DSC_1373
DSC_1376
DSC_1378
DSC_1379
DSC_1381
DSC_1384
DSC_1387
DSC_1393
DSC_1399
DSC_1406
DSC_1409
DSC_1411
DSC_1423
DSC_1430
DSC_1437
DSC_1442
DSC_1448
DSC_1453
DSC_1454
DSC_1459
DSC_1464
DSC_1470
DSC_1473
DSC_1476
DSC_1482
DSC_1488
DSC_1493
DSC_1500

วันที่ 1

DSC_1079
DSC_1082
DSC_1089
DSC_1104
DSC_1105
DSC_1107
DSC_1109
DSC_1120
DSC_1131
DSC_1133
DSC_1151
DSC_1153
DSC_1154
DSC_1169
DSC_1178
DSC_1180
DSC_1181
DSC_1183
DSC_1186
DSC_1193
DSC_1194
DSC_1213
DSC_1218
DSC_1223
DSC_1502
DSC_1503
DSC_1509
DSC_1512
DSC_1518
DSC_1526
DSC_1527
DSC_1532
DSC_1535
DSC_1538
DSC_1540
DSC_1548
DSC_1552
DSC_1553
DSC_1557
DSC_1576
DSC_1585
DSC_1598
DSC_1603
DSC_1614
DSC_1622
DSC_1623
DSC_1626
DSC_1631
DSC_1637
DSC_1649
DSC_1652
DSC_1663
DSC_1665
DSC_1669
DSC_1675
DSC_1693
DSC_1703
DSC_1705
DSC_1706
DSC_1707
DSC_1731
DSC_1732
DSC_1734
DSC_1750
DSC_1756
DSC_1763
DSC_1770
DSC_1772
DSC_1774
DSC_1777
DSC_1784
DSC_1788
DSC_1826
DSC_1829
DSC_1834
DSC_1848
DSC_1852
DSC_1858

วันที่ 2

DSC_1865
DSC_1866
DSC_1868
DSC_1871
DSC_1872
DSC_1873
DSC_1874
DSC_1875
DSC_1876
DSC_1882
DSC_1888
DSC_1889
DSC_1892
DSC_1899
DSC_1906
DSC_1914
DSC_1920
DSC_1933
DSC_1946
DSC_1960
DSC_1971
DSC_1988
DSC_2004
DSC_2017
DSC_2019
DSC_2020
DSC_2021
DSC_2022
DSC_2035
DSC_2036
DSC_2040
DSC_2069
DSC_2070
DSC_2072
DSC_2085
DSC_2087
DSC_2088
DSC_2089
DSC_2104
DSC_2133
DSC_2140
DSC_2157
DSC_2166
DSC_2173
DSC_2178
DSC_2179
DSC_2190
DSC_2193
DSC_2211
DSC_2215
DSC_2216
DSC_2217
DSC_2221
DSC_2224
DSC_2230
DSC_2232
DSC_2233
DSC_2236
DSC_2237
DSC_2240
DSC_2252
DSC_2262
DSC_2263
DSC_2264
DSC_2269
DSC_2277
DSC_2290
DSC_2293
DSC_2294
DSC_2297
DSC_2298
DSC_2306
DSC_2311
DSC_2314
DSC_2322
DSC_2333
DSC_2336
DSC_2340
DSC_2348
DSC_2359
DSC_2368
DSC_2370
DSC_2379
DSC_2389
DSC_2392
DSC_2400
DSC_2407
DSC_2418
DSC_2426
DSC_2432
DSC_2437
DSC_2440
DSC_2450
DSC_2458
DSC_2467
DSC_2485
DSC_2494
DSC_2511
DSC_2523
DSC_2530
DSC_2541
DSC_2583
DSC_2589
DSC_2592
DSC_2594
th ไทย
X