• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2019 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club (สระว่ายน้ำระบบสระเกลือขนาด 25 เมตร 6 ลู่ว่าย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา 62 ปี

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด

4. เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

5. เพื่อสร้างนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะการฝึกซ้อมมาตรฐานทดแทนนักกีฬาเดิมในการเตรียมทีมนักกีฬาว่ายน้ำ ในระดับสโมสร ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

6. เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาการสอนดียิ่งขึ้น

7. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เป็นที่รู้จักแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม และผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขัน

โดยได้รับเกียรติท่านประธานภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ภราดาดร. สิริโรจน์  วิริยะศิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คุณอรรถพล  เสือคำรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คุณโชคชัย  จิณณวาโส, คุณสุนทร  พิบูลย์เจริญสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง และนักกีฬาทุกท่าน  มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์วุฒิ   ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  มิสณาตยาณี  บางศิริ หัวหน้าฝ่ายการเงิน  และทีมงานสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club มาสเตอร์สิชล   เชี่ยนมั่น   มาสเตอร์ผดุงศักดิ์   ทวีโคตร  มิสอรนรินทร์  นำผล  มิสภวรัญชน์   ชมศิริวัฒน์  มิสเยาวลักษณ์  โตประทีป  มาสเตอร์มานพ  กลิ่นชื่น  ทีมงานกีฬา  คณะครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทุกท่าน โดยมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 50 สโมสร มีนักกีฬา จำนวน 655 คน

ผลการแข่งขันครั้งนี้

  1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ ทีมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน จำนวน 1,665 คะแนน พร้อมเงินรางวัล 6,000.-บาท
  2. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทีมอำนวยศิลป์   จำนวน 1,096  คะแนน พร้อมเงินรางวัล 4,000.-บาท
  3. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จำนวน 1,018 คะแนน พร้อมเงินรางวัล 3,000.-บาท
  4. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ภราดาดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ The Regent’s School Pattaya จำนวน 781 คะแนน พร้อมเงินรางวัล 2,000.-บาท
  5. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทีมสามชัยวิเทศศึกษา จำนวน 666 คะแนน พร้อมเงินรางวัล 1,000.-บาท
  6. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมชายยอดเยี่ยม ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล 1,000.-บาท
  7. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมหญิง ยอดเยี่ยม คุณอรรถพล เสือคำรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้แก่ทีม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน  พร้อมเงินรางวัล 1,000.-บาท
  8. รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมที่ทำลายสถิติมากที่สุด คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พร้อมเงินรางวัล 1,000.-บาท ได้แก่เด็กชายนาราชา  คำนนท์ สังกัดอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ทำลายสถิติแข่งขัน จำนวน 5 รายการ
  9. รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมที่ทำลายสถิติมากที่สุด คุณโชคชัย จิณณวาโส คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พร้อมเงินรางวัล 1,000.-บาท ได้แก่ เด็กหญิงกัลยกร  แก้วสว่าง สังกัดว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางพระ ทำลายสถิติการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสปอนต์เซอร์ทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ บริษัทเอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์, Tree on 3, บริษัท Speedo, บริษัท Ramil, บริษัท Yoma, โรงพยาบาลเอกชัย, ผู้ปกครองชมรมนักกีฬาว่ายน้ำทุกท่านที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์โต๊ะ – เก้าอี้ เต๊นท์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม ทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

DSC_1359
DSC_1361
DSC_1364
DSC_1370
DSC_1371
DSC_1372
DSC_1376
DSC_1379
DSC_1381
DSC_1382
DSC_1383
DSC_1384
DSC_1386
DSC_1387
DSC_1388
DSC_1389
DSC_1390
DSC_1391
DSC_1392
DSC_1393
DSC_1394
DSC_1395
DSC_1396
DSC_1397
DSC_1398
DSC_1399
DSC_1400
DSC_1401
DSC_1404
DSC_1405
DSC_1409
DSC_1411
DSC_1412
DSC_1417
DSC_1421
DSC_1420
DSC_1425
DSC_1471
DSC_1476
DSC_1480
DSC_1485
DSC_1510
DSC_1524
DSC_1285
DSC_1287
DSC_1289
DSC_1292
DSC_1293
DSC_1294
DSC_1295
DSC_1297
DSC_1299
DSC_1302
DSC_1306
DSC_1309
DSC_1316
DSC_1321
DSC_1322
DSC_1327
DSC_1330
DSC_1334
DSC_1338
DSC_1345
DSC_1349
DSC_1352
DSC_1353
DSC_1355
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0049
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0048
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0047
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0046
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0045
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0044
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0043
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0039
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0032
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0030
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0027
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0025
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0024
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0023
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0022
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0020
DSC_1677
DSC_1675
DSC_1674
DSC_1671
DSC_1669
DSC_1665
DSC_1664
DSC_1659
DSC_1658
DSC_1656
DSC_1654
DSC_1653
DSC_1652
DSC_1650
DSC_1648
DSC_1647
DSC_1644
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0074
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0073
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0070
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0069
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0067
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0066
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0059
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0058
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0057
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0056
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0055
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0054
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0053
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0052
DSC_1500
DSC_1496
DSC_1493
DSC_1488
DSC_1465
DSC_1456
DSC_1454
DSC_1450
DSC_1445
DSC_1443
DSC_1439
DSC_1436
DSC_1432
DSC_1429
DSC_1427
DSC_1426
DSC_1283
DSC_1280
DSC_1275
DSC_1273
DSC_1271
IMG_7182
IMG_7179
IMG_7174
IMG_7155
IMG_7147
IMG_7146
IMG_7145
IMG_7144
IMG_7139
IMG_7132
IMG_7127
IMG_7126
IMG_7120
IMG_7119
IMG_7100
IMG_7099
IMG_7098
IMG_7096
IMG_7095
IMG_7094
IMG_7092
IMG_7090
IMG_7089
IMG_7068
IMG_7066
IMG_7065
IMG_7064
IMG_7063
IMG_7062
IMG_7060
IMG_7058
IMG_7057
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0105
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0092
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0091
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0086
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0077
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0038
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0034
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0018
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0011
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0006
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0003
ACEP Swimming (30-11-19)_191202_0001
IMG_7485
IMG_7484
IMG_7480
IMG_7479
IMG_7477
IMG_7476
IMG_7475
DSC_1779
DSC_1777
DSC_1774
DSC_1772
DSC_1770
DSC_1768
DSC_1766
DSC_1764
DSC_1759
DSC_1757
DSC_1755
DSC_1754
DSC_1753
DSC_1752
DSC_1749
DSC_1745
DSC_1742
DSC_1741
DSC_1739
DSC_1738
DSC_1737
DSC_1733
DSC_1729
DSC_1728
DSC_1726
DSC_1721
DSC_1720
th ไทย
X