• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2018″ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาว่ายน้ำACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2018 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๑ ปี ในวันเสาร์ที่ 27ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club (สระว่ายน้ำระบบสระเกลือขนาด 25 เมตร 6 ลู่ว่าย)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๑ ปี
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและนักกีฬาในการออกกำลังกาย ทำให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา

โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ACEP_PTA)  คุณพิษณุ  ลีละถาวรปัญญา  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันร่วมกับคณะครู  คุณโชคชัย จิณณวาโส คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ดร.สุนทร   พิบูลย์เจริญสิทธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาคุณสายใจ  เจศรีชัย ประธานชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM มิสณาตยาณี  บางศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิสรัตนา มรพงศ์  หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 มิสสิริพรศรีสมวงษ์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและทีมงานสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club นำโดยมาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น  มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  ทวีโคตร มิสอรนรินทร์  นำผล  ทีมงานกีฬา  คณะครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทุกท่าน โดยมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 46 สโมสร มีนักกีฬา จำนวน 620 คน รายการแข่งขันทั้งสิ้น 212 รายการ และในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติจากภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขันครั้งนี้

  1. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมอำนวยศิลป์ จำนวน 2,069 คะแนน
  2. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 2 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ทีม ชมรมกีฬาว่ายน้ำเพชรเกษม 3  จำนวน 1,939 คะแนน
  3. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 3 ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 1,592 คะแนน
  4. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 4 ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทีมชมรมว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 799 คะแนน
  5. คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมอันดับที่ 5 ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีมรุ่งเรืองวิทยา  จำนวน 692 คะแนน
  6. คะแนนรวมทีมชายยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ACEP_PTA) พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 1,466 คะแนน
  7. คะแนนรวมทีมหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ชมรมกีฬาว่ายน้ำเพชรเกษม 3 จำนวน 971 คะแนน

ซึ่งทีมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถทำคะแนนได้เป็นลำดับ ที่ 6 ได้คะแนนรวม 644 คะแนน จากทั้งหมด 46 สโมสร

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพิษณุ  ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ(ACEP PTA) มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อาทิเช่น บริษัทเอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์, บริษัทมุ่งมั่น จำกัด, ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำACEP SWIMMING TEAM, บริษัท Speedo, บริษัท Ramil, บริษัท Yoma, โรงพยาบาลเอกชัย, ผู้ปกครองชมรมนักกีฬาว่ายน้ำทุกท่านที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์โต๊ะ – เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม และทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์มารีย์ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญ กิจการเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

 

สรุปผลการแข่งขัน

 

IMG_8414
IMG_8418
IMG_8421
IMG_8429
IMG_8431
IMG_8432
IMG_8433
IMG_8440
IMG_8444
IMG_8449
IMG_8454
IMG_8457
IMG_8458
IMG_8469
IMG_8475
IMG_8499
IMG_8509
IMG_8513
IMG_8521
IMG_8538
IMG_8545
IMG_8556
IMG_8582
IMG_8585
IMG_8590
IMG_8593
IMG_8607
IMG_8614
IMG_8621
IMG_8627
IMG_8633
IMG_8687
IMG_8690
IMG_8698
IMG_8705
IMG_8708
IMG_8711
IMG_8723
IMG_8729
IMG_8734
IMG_8743
IMG_8748
IMG_8756
IMG_8762
IMG_8766
IMG_8769
IMG_8772
IMG_8776
IMG_8780
IMG_8783
IMG_8787
IMG_8790
IMG_8792
IMG_8796
IMG_8805
IMG_8810
IMG_8816
IMG_8843
IMG_8846
IMG_8849
IMG_8861
IMG_8869
IMG_8881
IMG_8889
IMG_8893
IMG_8895
IMG_8900
IMG_8905
IMG_8911
IMG_8932
IMG_8936
IMG_8940
IMG_8946
IMG_8952
IMG_8957
IMG_8962
IMG_8968
IMG_8972
IMG_8981
IMG_8983
IMG_8987
IMG_8993
IMG_8994
IMG_9002
IMG_9005
IMG_9010
IMG_9014
IMG_9019
IMG_9020
Swimming2018_181029_0005
Swimming2018_181029_0007
Swimming2018_181029_0008
Swimming2018_181029_0019
Swimming2018_181029_0025
Swimming2018_181029_0055
Swimming2018_181029_0068
Swimming2018_181029_0084
Swimming2018_181029_0090
Swimming2018_181029_0098
Swimming2018_181029_0110
Swimming2018_181029_0114
Swimming2018_181029_0120
Swimming2018_181029_0131
Swimming2018_181029_0135
Swimming2018_181029_0138
Swimming2018_181029_0172
Swimming2018_181029_0243
Swimming2018_181029_0245
Swimming2018_181029_0253
Swimming2018_181029_0269
th ไทย
X