• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2018

June 16, 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2018 ระหว่าง วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล 5 คน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และวิ่งเปี้ยว ซึ่งในการจัดกิจกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้นักเรียนที่มีใจรักกีฬาได้แสดงความสามารถและทักษะเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง มีความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และด้านกีฬา

 

กฎกติกาการแข่งขันฟุตบอล <<<< Click Here

กฎกติกาการแข่งขันแชร์บอล <<<< Click Here

กฎกติกาการแข่งขันวิ่งเปี้ยว <<<< Click Here

ตารางการแข่งขันฟุตบอล <<<< Click Here

ตารางการแข่งแชร์บอล <<<< Click Here

ตารางการแข่งขันวิ่งเปี้ยว <<<< Click Here

 

หมายเหตุ : ติดต่อประสานงานงานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน ม.ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์, ม.วีรภัทร บุญกอบ, ม.ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ

 

th ไทย
X