• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 (สัปดาห์ที่ 3)

งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ชาย)  และการแข่งขันวิ่ง Battle Circuit Running (หญิง) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้นักเรียนที่มีใจรักกีฬาได้แสดงความสามารถและทักษะเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง มีความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และด้านกีฬา โดยผลการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 มีดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันและตารางแข่งขัน >>> Cilck Here

ตารางคะแนน

ฟุตบอล                                         วิ่ง

และในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน จะมีพิธีมอบถ้วย และเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 เวลา 08.10 (หลังเคารพธงชาติ) และให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละตามตารางสอนของนักเรียน (ไม่ต้องนำชุดกีฬามาเปลี่ยน)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล

ฟุตบอล Y.1-3_190712_0039
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0042
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0045
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0049
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0053
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0055
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0056
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0057
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0063
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0067
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0069
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0072
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0075
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0077
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0084
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0086
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0106
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0109
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0110
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0113
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0114
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0115
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0119
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0121
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0122
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0127
ฟุตบอล Y.1-3_190712_0134

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิ่ง

วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0062
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0063
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0065
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0066
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0068
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0069
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0070
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0071
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0073
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0075
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0076
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0078
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0081
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0082
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0083
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0084
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0087
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0092
วิ่ง4คน Y.1-3_190712_0094
th ไทย
X