• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 (สัปดาห์ที่ 2)

งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 ระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ชาย)  และการแข่งขันวิ่ง Battle Circuit Running (หญิง) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้นักเรียนที่มีใจรักกีฬาได้แสดงความสามารถและทักษะเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง มีความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และด้านกีฬา โดยผลการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 มีดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันและตารางแข่งขัน >>> Cilck Here

ตารางคะแนน

ฟุตบอล                                         วิ่ง

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0057
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0060
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0061
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0064
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0066
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0067
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0069
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0070
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0076
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0077
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0084
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0092
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0099
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0100
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0101
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0110
การแข่งขันฟุตบอล5คน_190708_0126
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0002
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0003
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0007
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0010
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0012
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0013
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0016
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0017
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0019
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0023
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0025
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0030
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0032
ฟุตบอล Y.1-3_190708_0037

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิ่ง

การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0038
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0039
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0040
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0041
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0045
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0047
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0059
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0061
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0063
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0066
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0069
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0073
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0078
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0080
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0081
การแข่งกันวิ่ง4คน_190708_0083
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0002
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0003
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0005
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0012
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0020
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0021
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0022
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0026
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0030
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0033
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0039
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0040
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0046
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0053
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0054
วิ่ง4คน Y.1-3_190708_0057
th ไทย
X