• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ระดับชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2560

Thursday 5th October 2017

ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกาย จึงได้มอบหมายให้งานกีฬาฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและแชร์บอลระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีใจรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Click

ตารางการแข่งขันกีฬาแชร์บอล Click

th ไทย
X